Mandel Program for Academic Leadership

​​​​​​

תוכנית מנדל למנהיגות באקדמיה בהכשרה להוראה

מטרת התוכנית ליצור קבוצת מנהיגות אקדמית אשר תוביל תהליכי חשיבה, פיתוח ויישום של מדיניות עדכנית בשדה הכשרת המורים. זאת באמצעות לימוד והעמקה בתאוריה ובמעשה של התפיסות הרווחות בארץ ובעולם, תכנון מהלכי שינוי מערכתיים במערכת החינוך ובמוסדות אקדמיים, וכן כתיבה והפצה של ידע.​ התוכנית היא מיזם משותף של מכון מנדל למנהיגות ומינהל עובדי הוראה במשרד החינוך.

הרקע להיווצרותה של התוכנית

כמה תהליכי מאקרו בעולם הכשרת המורים בפרט ובשדה ההשכלה הגבוהה בכלל מתלכדים בימים אלו לכדי צומת הטומן בחובו סיכונים וסיכויים רבים אשר ישפיעו על פניה העתידיים של הכשרת המורים בישראל.

  1. מתווים מנחים חדשים להכשרת מורים – ועדת ענבר-ודמני סיימה בימים אלו את עבודתה וגיבשה מתווה חדש המתמקד בהתנסות הקלינית בהכשרה להוראה.
  2. תהליכי מיזוג ומעבר לות"ת מסמנים מדרגה נוספת בתהליכי האקדמיזציה של המכללות לחינוך, ומעלים חשש לנסיגה במרכזיות של זירת ההכשרה בכלל ושל ההתנסות המעשית בפרט במרחבי המוסדות להשכלה גבוהה.
  3. תהליכי שינוי פדגוגיים במערכת החינוך מגבירים את הצורך במורים יצירתיים וחדשניים, ולכן יש צורך בהכשרה מעודכנת שתצמיח את פרחי ההוראה כסוכני שינוי של דרכי ההוראה והלמידה המסורתיות.
  4. תהליכי שינוי בעולם ההשכלה הגבוהה – כחלק ממגמות עולמיות, המל"ג מקדמת את תפיסת "הקמפוס החדש" שמתאפיין בחדשנות בדרכי הוראה, במחקר ובעיבוי הקשרים עם החברה והקהילה על אתגריהם.

הצורך

תהליכים אלו מייצרים אתגרים מורכבים מאוד בתחום הכשרת המורים ומחייבים תהליכי שינוי עמוקים. כתמיד, מנהיגות היא מנוף מרכזי לשינוי, ויש צורך ביצירת מסה מנהיגותית רחבה, פורצת דרך ובין-מוסדית שתהיה מוכנה להיכנס למסע משותף של למידה, מתוך מחויבות לאתגרי השעה ולשיפור השדה שבתוכו היא פועלת.

ייעוד התוכנית

יצירת קבוצת מנהיגות אקדמית, מערכתית ומגוונת אשר תוביל תהליכי חשיבה, פיתוח ויישום של מדיניות עדכנית בשדה הכשרת מורים בישראל.

מטרות התוכנית

  • לימוד והעמקה בתאוריה ובמעשה של תפיסות הכשרת המורים – בארץ ובעולם
  • לימוד ותכנון של הנהגת מהלכי שינוי מערכתיים במערכת החינוך ובמוסדות אקדמיים
  • יישום תהליכי שינוי ושיפור במוסדות השונים
  • כתיבה והפצה של ידע

עמיתי התוכנית

בתוכנית לומדים 25 עמיתים משבע אוניברסיטאות ומ-13 מכללות, בעלי תפקידים מרכזיים בתחום הכשרת המורים: ראשי חוגים ומחלקות ומובילי ההתנסות בהוראה. ממוצע שנות הניסיון בתחום עומד על 25 שנה.

היקף התוכנית

עמיתי התוכנית נפגשים ליום לימודים ארוך פעם בשבועיים לאורך כל השנה, וכן משתתפים בכמה סמינרים ממושכים. התוכנית מורכבת ממגוון אופני לימוד: לימוד במליאה (במכון מנדל למנהיגות ובמוסדות האקדמיים), למידת עמיתים, תצפיות וסיורים, כתיבה, לימוד עצמי ועוד.

תוצרי התוכנית

מחקר וכתיבת מאמרים, הובלת תהליך שינוי פנים-מוסדי, תרומה לעיצוב מדיניות מערכתית בתחום.

מנהל התוכנית
עידו ברקן
מלווים אקדמיים:
פרופ' סם ויינברג, אוניברסיטת סטנפורד
פרופ' לי שולמן, אוניברסיטת סטנפורד
רכזת התוכנית: יעל פלקו

ההרשמה למחזור ב' (תשפ"ב) הסתיימה.


 

 

הכירו את העמיתים

ד"ר רמה מנור

תוכנית מנדל למנהיגות באקדמיה בהכשרה להוראה: מחזור ב' >>

ד"ר שירה אילוז

תוכנית מנדל למנהיגות באקדמיה בהכשרה להוראה: מחזור ב' >>

 

הכירו את בוגרי התוכנית